Aparat wentylacyjny RylkAir

    • Przez tradycyjny sposób wietrzenia pomieszczeń (otwieranie okien lub drzwi) tracimy bezpowrotnie duże ilości ciepła. W domu jednorodzinnym o powierzchni mieszkalnej 150 m² ulatnia się w ten sposób ok. 6 tys. kWh energii cieplnej rocznie.Nie jest to jedyna, negatywna strona takiej metody odświeżania powietrza. W ten sposób usuwamy tylko nieznaczną część, gromadzących się w pomieszczeniach zanieczyszczeń: para wodna, dwutlenek węgla, toksyczne produkty spalania gazu w kuchenkach, alergeny i bakterie, kurz. Ich negatywne oddziaływnie na mieszkańców, to z roku na rok wzrastająca liczba przypadków zachorowań na astmę i raka dróg oddechowych, coraz bardziej skomplikowana struktura reakcji alergicznych, itd. Nie jesteśmy jeszcze w pełni świadomi jak negatywne oddziaływanie brudnego powietrza pogarsza nasze samopoczucie i zdrowie.
Czytaj

CZYSTE POWIETRZE - spotkania informacyjne na Dolnym Śląsku

CZY POW spotkania

WFOŚiGW we Wrocławiu zaprasza mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Od 4 września 2018 r. na terenie Województwa Dolnośląskiego rusza cykl spotkań z mieszkańcami, na których pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.

więcej na informacji na:

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Miejski program wymiany pieców węglowych we Wrocławiu tzw. KAWKA+

Radni Wrocławia przyjęli uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Uchwała określa wymianę pieca węglowego na:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej

- ogrzewanie gazowe

- ogrzewanie elektryczne

- ogrzewanie lekkim olejem opałowym

- pompy ciepła

- inne odnawialne źródło energii

Kto może skorzystać z dotacji?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

więcej informacji na: www.wroclaw.pl/srodowisko/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych-kawka-zasad

 

CZYSTE POWIETRZE - program piorytetowy

7.06.2018 r. między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elementów koniecznych do poprawy tej sytuacji jest - skierowane do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

więcej na informacji na: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Ochrona atmosfery - finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zakres dofinansowania:

- Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.

- Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.

- Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.

- Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

- Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.

- Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.

Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

Fundusz realizuje zadania zapisane w priorytecie „ochrona atmosfery” uczestnicząc również w programach NFOŚiGW.

więcej informacji na: www.wfosigw.wroclaw.pl