Miejski program wymiany pieców węglowych we Wrocławiu tzw. KAWKA+

Radni Wrocławia przyjęli uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Uchwała określa wymianę pieca węglowego na:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej

- ogrzewanie gazowe

- ogrzewanie elektryczne

- ogrzewanie lekkim olejem opałowym

- pompy ciepła

- inne odnawialne źródło energii

Kto może skorzystać z dotacji?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

więcej informacji na: www.wroclaw.pl/srodowisko/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych-kawka-zasad

 

Ochrona atmosfery - finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zakres dofinansowania:

- Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.

- Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.

- Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.

- Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

- Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.

- Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.

Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

Fundusz realizuje zadania zapisane w priorytecie „ochrona atmosfery” uczestnicząc również w programach NFOŚiGW.

więcej informacji na: www.wfosigw.wroclaw.pl