Ceny tradycyjnych - kopalnych - nośników energii (węgiel, ropa, gaz) nieustannie rosną. Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwala złagodzić obciążenia finansowe związane z zaopatrzeniem różnych obiektów w energię (ciepło i prąd) i wygrać trochę niezależności energetycznej.
 
Wydaje się także, że każdy z nas chciałby żyć w otoczeniu, które jest naturalnie czyste i zdrowe. Obecny stan techniki w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć ten cel umiarkowanym nakładem kosztów. Ponadto oferowane jest wiele źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
 
Aby pomóc Państwu w osiąganiu wyżej wymienionych celów powołaliśmy do życia w 2001 roku Fundację na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA.

Fundacja została powołana w celach:
- poprawy stanu środowiska naturalnego Polski, w szczególności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- promowania systemów energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł;
- polepszenie prawnych i administracyjnych możliwości funkcjonowania nowego sektora energetycznego;
- wspierania badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz popieranie praktycznego zastosowania aktualnych wyników badań;
- inicjowania i popierania regionalnej, narodowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizację szkoleń, kursów, konferencji naukowych, spotkań, wystaw, ekspozycji;
- współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz doradztwo ośrodków politycznych, ustawodawczych, wykonawczych i zawodowych;
- organizację festiwali i imprez propagujących ideę ochrony środowiska naturalnego;
- inicjowanie, opracowywanie i wykonywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ochrony środowiska naturalnego;
- pomoc finansową i rzeczową podmiotom realizującym projekty mające na celu ochronę środowiska;
- budowę i eksploatację systemów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, szczególnie na obszarach dotkniętych strukturalnym bezrobociem;
- zagospodarowywanie odpadów;
- współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;
- stworzenie i prowadzenie bazy danych (giełdy informacyjnej);
- wspieranie wszelkich innych przedsięwzięć i inicjatyw zbieżnych z celami fundacji.

Ze statutu Fundacji na Rzecz Energii Ekologicznej
ECONERGIA
 

Jak działamy :

- doradztwo energetyczne dla końcowych konsumentów energii przy wykorzystaniu własnej bazy danych o firmach i technologiach energetycznych;
- doradztwo energetyczne i consulting dla producentów energii i jej nośników;
- szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne nośniki energii oraz energooszczędnego standardu budowlanego;
- edukację energetyczną dla mieszkańców w prasie codziennej i fachowej, internecie, na seminariach i konferencjach propagującą energooszczędny standard budowlany (niskoenergetyczny i pasywny) wykorzystujący odnawialne nośniki energii;
- udział w regionalnych i państwowych procedurach legislacyjnych dla sektora energetycznego;
- implementacja na rynkach zagranicznych sprawdzonych rozwiązań i technologii na rynku polskim związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zastosowaniem technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.